POWER TOWER
พาวเวอร์ทาวเวอร์

power tower

POWER TOWER เป็นอุปกรณ์ที่รวมจุดเด่นของ Power Station เข้ากับ Smith Machine เข้าดัวยกันอย่างลงตัว
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการการใช้งานที่หลากหลาย

power tower 48
ใหม่ !
บาร์โหน Pull-up รุ่นใหม่ จับกว้างได้ จับแคบได้

อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม คือ

หมายเหตุ: ในภาพข้างล่างยังแสดงบาร์โหน รุ่นกลางเก่า-กลางใหม่อยู่
สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเวลานี้ จะได้ Power Tower พร้อมบาร์โหนรุ่นใหม่ ตามภาพบนสุด

การเล่นในส่วนของ SMITH MACHINE

การเล่นในส่วนของ POWER STATIONDimensions
กว้าง กว้าง 1.21 เมตร (+ บาร์เบลมาตรฐาน = 2.10 เมตร หรือ + บาร์เบลโอลิมปิก = 2.20 เมตร)
ลึก 1.60 เมตร (ยังไม่รวมม้าเอนกประสงค์)
สูง 2.23 เมตร